Sản phẩm mây, nan tre

Mẹt tre 80cm

130,000  VNĐ

Mẹt tre 60cm

55,000  VNĐ

Mẹt tre 50cm

45,000  VNĐ

Mẹt tre 46cm

40,000  VNĐ

Mẹt tre 40cm

35,000  VNĐ

Mẹt tre 35cm

30,000  VNĐ

Mẹt tre 30cm

25,000  VNĐ

Mẹt tre 25cm

22,000  VNĐ

Mẹt tre 20cm

20,000  VNĐ

Mẹt tre 18cm

20,000  VNĐ

Mẹt tre 15cm

20,000  VNĐ

Thuyền mây 5

45,000  VNĐ

Thuyền mây 4

40,000  VNĐ

Thuyền mây 3

35,000  VNĐ

Thuyền mây 2

30,000  VNĐ

Thuyền mây 1

25,000  VNĐ

Mành cuộn cơm

25,000  VNĐ

Lồng hấp tre 30

65,000  VNĐ

Lồng hấp tre 25

45,000  VNĐ

Lồng hấp tre 20

40,000  VNĐ

Lồng hấp tre 15

30,000  VNĐ

Khay mây 30x40cm

50,000  VNĐ

Khay mây 27x37cm

45,000  VNĐ

Khay mây 23x33cm

40,000  VNĐ

Khay mây 20x30cm

30,000  VNĐ

Khay mây 17x27cm

25,000  VNĐ

Khay mây 15x25cm

20,000  VNĐ

Dế tre 0

15,000  VNĐ