Cân các loại

Cân sức khỏe

280,000  VNĐ

Cân điện tử 6kg

1,400,000  VNĐ

Cân bếp mini 1Kg

90,000  VNĐ

Cân 60kg

870,000  VNĐ

Cân 5kg

200,000  VNĐ

Cân 30kg

440,000  VNĐ

Cân 2kg nhựa

170,000  VNĐ

Cân 2kg

200,000  VNĐ

Cân 1kg nhựa

170,000  VNĐ

Cân 1kg

200,000  VNĐ

Cân 15kg

350,000  VNĐ

Cân 10kg

330,000  VNĐ

Cân 100kg

1,060,000  VNĐ

Cân 0,5kg

200,000  VNĐ