Nồi đất, tô gang

Tô gang 6

290,000  VNĐ

Tô gang đen 5

320,000  VNĐ

Tô gang đen 4

280,000  VNĐ

Tô gang đen 3

240,000  VNĐ

Tô gang đen 2

200,000  VNĐ

Tô gang đen 1

160,000  VNĐ

Tô gang đen 0

130,000  VNĐ

Tô gang 5

210,000  VNĐ

Tô gang 4

180,000  VNĐ

Tô gang 3

1,550,000  VNĐ

Tô gang 2

120,000  VNĐ

Tô gang 1

90,000  VNĐ

Tô gang 0

75,000  VNĐ

Nồi đất 3L

160,000  VNĐ

Nồi đất 3,5L

190,000  VNĐ

Nồi đất 2L

115,000  VNĐ

Nồi đất 2,5L

130,000  VNĐ