Giá, kệ inox, úp cốc bát

Úp cốc 1378

90,000  VNĐ

Úp cốc 271

80,000  VNĐ

Úp cốc 1348 to

70,000  VNĐ

Úp cốc 0878

70,000  VNĐ

Úp cốc 0845

70,000  VNĐ

Mắc 9 bé

35,000  VNĐ

Mắc 7 bé

30,000  VNĐ

Kệ dao 1 tấm

120,000  VNĐ

Kệ dao 1 ống

130,000  VNĐ

Kệ dao 1 Na

210,000  VNĐ

Kệ bình nước

100,000  VNĐ

Giá úp đĩa

100,000  VNĐ

Giá thớt 6

300,000  VNĐ

Giá thớt 5

250,000  VNĐ

Cây treo quần áo

250,000  VNĐ

Cài dao tường

65,000  VNĐ

Bi 3 tầng 60 dầy

210,000  VNĐ

Bi 3 tầng 50 dầy

190,000  VNĐ

Bi 2 tầng 50 dầy

150,000  VNĐ