Muôi, muỗng, xẻng inox

Muôi chè 8 đặc

20,000  VNĐ

Muôi chè 7 đặc

15,000  VNĐ

Muôi tim lỗ

40,000  VNĐ

Muôi tim đặc

40,000  VNĐ

Xẻng xoắn lỗ

50,000  VNĐ

Xẻng vàng đặc

40,000  VNĐ

Xẻng 7 thủng

15,000  VNĐ

Xẻng 7 đặc

15,000  VNĐ

Xẻng 3 đinh lỗ

60,000  VNĐ

Muôi xoắn đặc

50,000  VNĐ

Muôi trộn đặc

40,000  VNĐ

Muôi SG ngắn

25,000  VNĐ

Muôi SG dài

40,000  VNĐ

Muôi lá mỏng

10,000  VNĐ

Muôi lá dầy

25,000  VNĐ

Muôi hoa lỗ 12

50,000  VNĐ

Muôi hoa đặc 12

50,000  VNĐ

Muôi cơm sâu

30,000  VNĐ

Muôi chè lá lỗ

25,000  VNĐ

Muôi lá dầy

25,000  VNĐ

Muôi hoa lỗ 12

50,000  VNĐ

Muôi hoa đặc 12

50,000  VNĐ

Muôi cơm sâu

30,000  VNĐ