Khay đựng đồ Buffet

Khay Inox GN 1/9/15

75,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/9/10

50,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/6/15

75,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/6/10

55,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/4/15

80,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/4/10

70,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/3/15

95,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/3/10

80,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/2/20

180,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/2/15

110,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/2/10

90,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/1/6,5

115,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/1/20

270,000  VNĐ

Khay 1/1/15 lỗ

300,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/1/15

150,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/1/10

130,000  VNĐ