Khay đựng đồ Buffet

Khay Inox GN 1/9/15

80,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/9/10

55,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/6/15

85,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/6/10

60,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/4/15

90,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/4/10

75,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/3/15

105,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/3/10

85,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/2/20

215,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/2/15

120,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/2/10

95,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/1/6,5

125,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/1/20

310,000  VNĐ

Khay 1/1/15 lỗ

300,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/1/15

180,000  VNĐ

Khay Inox GN 1/1/10

140,000  VNĐ

Âu có nắp 24

150,000  VNĐ

Âu có nắp 22

110,000  VNĐ

Âu có nắp 20

95,000  VNĐ

Âu có nắp 18

85,000  VNĐ

Âu có nắp 16

75,000  VNĐ

Âu có nắp 14

60,000  VNĐ

Âu có nắp 12

55,000  VNĐ