Rổ, xô, chậu inox

Rá lưới 19

50,000  VNĐ

Xô Inox phi 28 (8L)

100,000  VNĐ

Rổ Inox 52

200,000  VNĐ

Rổ Inox 50

180,000  VNĐ

Rổ Inox 48

160,000  VNĐ

Rổ Inox 46

140,000  VNĐ

Rổ Inox 42

120,000  VNĐ

Rổ Inox 40

100,000  VNĐ

Rổ Inox 34

80,000  VNĐ

Rổ Inox 32

75,000  VNĐ

Rổ Inox 30

70,000  VNĐ

Rá lưới 27

70,000  VNĐ

Rá lưới 25

60,000  VNĐ

Rá lưới 22

55,000  VNĐ

Rá lỗ Inox 28

90,000  VNĐ

Rá lỗ Inox 26

80,000  VNĐ

Rá lỗ Inox 24

70,000  VNĐ

Rá Inox Vietcook 60

350,000  VNĐ

Rá Inox Vietcook 56

300,000  VNĐ

Rá Inox Vietcook 54

270,000  VNĐ

Rá Inox Vietcook 52

240,000  VNĐ

Rá Inox Vietcook 50

220,000  VNĐ

Rá Inox Vietcook 44

180,000  VNĐ

Rá Inox Vietcook 42

160,000  VNĐ

Rá Inox Vietcook 38

100,000  VNĐ

Rá Inox TQ 52

270,000  VNĐ

Rá Inox TQ 50

240,000  VNĐ

Rá Inox TQ 48

220,000  VNĐ

Rá Inox TQ 46

190,000  VNĐ

Rá Inox TQ 44

170,000  VNĐ

Rá Inox TQ 42

150,000  VNĐ

Rá Inox TQ 38

110,000  VNĐ

Rá Inox TQ 36

100,000  VNĐ

Rá Inox TQ 34

90,000  VNĐ

Rá Inox TQ 32

80,000  VNĐ

Rá Inox TQ 28

70,000  VNĐ

Chậu inox 60

280,000  VNĐ

Chậu inox 56

240,000  VNĐ

Chậu inox 50

160,000  VNĐ

Chậu Inox 44

100,000  VNĐ

Chậu inox 40

85,000  VNĐ

Chậu Inox 38

80,000  VNĐ

Chậu inox 36

70,000  VNĐ

Chậu inox 34

60,000  VNĐ

Chậu Inox 32

55,000  VNĐ

Âu dầu 9”

100,000  VNĐ

Âu dầu 11”

110,000  VNĐ

Âu dầu 10”

105,000  VNĐ