Chõ xôi, xửng hấp nhôm

Xửng hấp 60

800,000  VNĐ

Xửng hấp 50

600,000  VNĐ

Xửng hấp 46

500,000  VNĐ

Xửng hấp 40

350,000  VNĐ

Xửng hấp 38

270,000  VNĐ

Xửng hấp 36

220,000  VNĐ

Xửng hấp 34

200,000  VNĐ

Chõ xôi HP 7kg

450,000  VNĐ

Chõ xôi HP 5kg

350,000  VNĐ

Chõ xôi HP 3kg

240,000  VNĐ

Chõ xôi HP 2kg

180,000  VNĐ

Chõ xôi HP 1kg

150,000  VNĐ

Chõ xôi 48

750,000  VNĐ

Chõ xôi 46

700,000  VNĐ

Chõ xôi 44

550,000  VNĐ

Chõ xôi 42

460,000  VNĐ

Chõ xôi 40

400,000  VNĐ

Chõ xôi 36

300,000  VNĐ

Chõ xôi 30

220,000  VNĐ

Chõ xôi 28

200,000  VNĐ

Chõ xôi 26

180,000  VNĐ

Chõ xôi 24

160,000  VNĐ

Chõ xôi 22

150,000  VNĐ

Chõ xôi 20

135,000  VNĐ

Chõ nhôm gò 7kg

230,000  VNĐ

Chõ nhôm gò 5kg

200,000  VNĐ

Chõ nhôm gò 3kg

160,000  VNĐ

Chõ nhôm gò 2kg

130,000  VNĐ

Chõ nhôm gò 10kg

500,000  VNĐ

Chõ nhôm gò 1kg

100,000  VNĐ