Lọc các loại

Lọc chanh 18cm

38,000  VNĐ

Lọc chanh 20cm

40,000  VNĐ

Lọc chanh 8cm

20,000  VNĐ

Lọc chanh 6cm

15,000  VNĐ

Lọc chanh 16cm

35,000  VNĐ

Lọc chanh 14cm

30,000  VNĐ

Lọc chanh 12cm

25,000  VNĐ

Lọc chanh 10cm

20,000  VNĐ

Lọc cán gỗ 18

45,000  VNĐ

Lọc cán gỗ 16

40,000  VNĐ

Lọc cán gỗ 14

35,000  VNĐ

Lọc 30cm dầy

60,000  VNĐ

Lọc 2 lớp trung

20,000  VNĐ

Lọc 2 lớp to

25,000  VNĐ

Lọc 2 lớp bé

18,000  VNĐ

Lọc 18cm dầy

45,000  VNĐ

Lọc 16cm dầy

40,000  VNĐ

Hớt bọt to

30,000  VNĐ

Hớt bọt bé

15,000  VNĐ