Khay, đế, dụng cụ Pizza

Đế Pizza tròn 28

160,000  VNĐ

Đế Pizza tròn 24

130,000  VNĐ

Đế Pizza tròn 22

120,000  VNĐ

Đế Pizza tròn 20

110,000  VNĐ